Turvallisuusohje

Turvallisuusohje

1 Tausta

Tällä turvallisuusohjeella seura pyrkii ennalta ehkäisemään riskejä ja vaaratilanteita sekä niiden sattuessa hallitusti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta ja harjoitusta. Tärkeää on oikea suhtautuminen riskien ja vaaratilanteiden tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Jos epätoivottu vaaratilanne syntyy, niin tämä turvallisuusohje ohjeistaa toimimaan eri tilanteissa. Tämä ohje käsittää koko seuran toiminnan.

1.1 Turvallisuusohjeen kohteet

1.1.1 Pelaajat ja toimihenkilöt

Tavoitteena on turvallisuuden varmistaminen kaikille pelaajille ja seuran toimijoille. Otteluissa ja turnaukissa on tärkeää ylläpitää turvallista ympäristöä, koska vierasjoukkueet eivät tunne pelialuetta ja mahdollisia uhkatekijöitä.

1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, yms.

Mahdollisessa onnettomuus- tai muussa häiriötilanteessa toimihenkilöiden rooli on keskeinen turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida tilanteen kulusta ja vastuuttaa oman joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.

1.1.3 Katsojat

Katsojat tulevat otteluihin ja turnauksiin katsomaan peliä sekä viihtymään. On tärkeää, että katsojille jää positiivinen kuva tapahtumasta. Kaikki seuralaisten tulee tehdä töitä tämän positiivisen mielikuvan saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Tämän takia yleinen järjestys kentällä ja sen lähiympäristössä on tärkeää.

1.1.4 Harjoituspaikka, pelikenttä ja niiden lähiympäristö

Mahdollisessa häiriö- tai onnettomuustilanteessa tulee lähiympäristölle aiheutuvat vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan.

2 Turvallisuusorganisaatiot

2.1 Hallitus

Seuran hallitus vastaa seuran toimintakäsikirjasta. Turvallisuusohje tarkastetaan vuosittain ja päivitetään tarpeen mukaan. Hallitus määrittää seuralle hyväksyttävän turvallisuustason ja hyväksyy eri ohjeet.

2.2 Toimihenkilöt

Joukkueiden toimihenkilöt vastaavat tapahtumien turvallisuudesta, sekä siitä että tapahtumissa noudatetaan turvallisuusohjetta.
Huoltajien tehtävänä on vastata joukkueen ensiapulaukusta ja ensiavun antamisesta sekä joukkueen peli- ja harjoituspaikkojen turvallisuudesta yhdessä valmentajan kanssa. Huoltaja myös opastaa joukkuetta turvallisuusasioissa ja pitää huolta, että pelaajilla on harjoituksissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa asianmukaiset varusteet. Joukkueenjohtajat vastaavat harjoitustapahtumien, pelimatkojen ja pelitapahtumien osalta, että tapahtumissa toimitaan yleisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Peliturvallisuudesta vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari.

3 Mahdolliset uhat

Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset riskit, vaaratilanteet, niihin varautumisen, tilanteessa toimimisen sekä paluun normaaliin toimintaan. Tähän on koottu keskeisiä seuran toimintaan vaikuttavia riskejä ja vaaratilanteita sekä niihin liittyviä toimintaohjeita.

3.1 Häiriköinti

Häiriköintiä on, jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään peliä tai harjoitusta ilman, että ihmisten turvallisuus on suoraan uhattuna.
Ensisijaisesti pyritään rauhoittamaan tilanne ja saamaan häiriköivät tahot poistumaan tapahtumasta. Tämä tehdään rauhoittamalla ja puhumalla häiriköivälle henkilölle.
Mikäli tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi.

3.2 Turvallisuusuhka

Turvallisuusuhka on vakavampi häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna (esim. pelaajat, toimihenkilöt, katsojat). Tällaisia uhkia voivat olla muun muassa väkivallan tai ilkivallan uhka.
Uhkatilanteessa varmistetaan aina ensin ihmisten turvallisuus esimerkiksi evakuoimalla heidät kyseisen tilan omalle kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu on hälytetty, pyritään poistamaan, mikäli mahdollista, uhkatekijä ja/tai minimoimaan mahdollinen vahinko.
Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa:

 • tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa
 • estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen
 • tarkista loukkaantuneet
 • hälytä apua, yleinen hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaan
 • käynnistä mahdollinen evakuointi
 • ole rauhallinen ja esiinny selkeästi ja määrätietoisesti
 • opasta pelastuslaitos paikalle
3.2.1 Tulipalo, vesi- tai muu vastaava vahinko

Sisätiloissa voi syttyä tulipalo, vesivahinko tai muu vastaava, joka voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden sekä vahingoittaa rakennusta tai kulkuneuvoja. Ennen tilaisuuden alkua varmista, että tiedät, kuinka paikalta poistutaan turvallisesti. Varmista, että alkusammutuskalusto on käyttökunnossa. Mikäli tilaisuudessa käytetään myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.

Toimenpiteet tulipalon sattuessa

 • ole rauhallinen
 • yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitteellä, tukahduttamalla tai vedellä
 • hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112
 • varmistu, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä, evakuoi vielä paikalla olevat sovittuun kokoontumispaikkaan
 • sulje ovet ja ikkunat palokohteen läheisyydessä, sulje ilmastointi mikäli mahdollista
 • poistu palon välittömästä läheisyydestä
 • ilmoita / varoita lähiympäristöä palosta
 • opasta pelastuslaitos paikalle

3.2.2 Muu turvallisuusuhka

Jos kyseessä on seuran tapahtumaan kohdistuva muu uhkaus, esimerkiksi pommiuhka, on heti uhkauksen tapahduttua tehtävä ilmoitus hätänumeroon 112, minkä jälkeen tehdään muut tarpeelliset toimenpiteet.

Toimenpiteet

 • ilmoita poliisille yleinen hätänumero 112
 • yritä selvittää mahdollisimman tarkoin, mitä on uhattu tehtävän, missä ja milloin uhkaus on aiottu toteuttaa
 • evakuoi kenttä tai liikuntapaikka
 • ohjaa pelastuslaitos paikalle

3.2.3 Liikenne

Sekä yksittäisen pelaajan että joukkueen matkat harjoituksiin tai peliin ovat myös riski. Tällainen voi olla esimerkiksi liikenneonnettomuus.
Joukkueen toimihenkilöt varmistavat, että pieniä pelaajia ei jätetä yksin kentälle tai muuhun tilanteeseen, vaan varmistetaan, että heitä tulee huoltaja hakemaan.
Seura suosittaa, että matkat vieraspaikkakunnille tehdään linja-autolla ja ammattikuljettajin.
Mikäli kuljetuksia tehdään henkilöautoin, auton suurinta sallittua henkilömäärää ei saa ylittää, jotta autoileminen olisi turvallista. Kuljettajan ja ajoneuvon on oltava ajokunnossa.
Ajoreitti ja aikataulu suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, että vältetään esimerkiksi tietyöt, aamu-, iltapäivä- ja viikonloppuruuhkat. Ajoneuvon ja matkustajien huollosta huolehditaan säännöllisin väliajoin.

3.3 Tapaturmat ja sairaudet

3.3.1 Tapaturma

Tapaturmia ja sairaskohtauksia voi sattua harjoitus- tai pelitilanteessa (esim. ruhje, luunmurtuma, auringonpistos). Tällöin kyseessä on yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen.
Toimihenkilöt varmistavat, että joukkueella on aina mukana ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältö on kylmäpussi, haavanpuhdistusaine, haavan sidontavälineet ja laastaria. Ne vahingot, joita ei näillä varusteilla pystytä hoitamaan, vaativat terveysasemalla tai lääkärillä käyntiä. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö.

3.3.2 Sairastuminen

Seuran järjestämissä tapahtumissa ja harjoituksissa tapahtuvista sairastumisista huolehtii ensisijaisesti joukkueen oma huoltaja. Sairastunut pelaaja saa huoltajalta tarvittavan ensiavun, jonka jälkeen pelaajan huoltajiin otetaan yhteyttä. Sairastunut pelaaja on hyvä saada kotiin tai jatkohoitoon mahdollisimman nopeasti.
Alle 18-vuotiaan lääkityksessä tulee huomata, että lääkkeen antaminen vaatii aina huoltajan nimenomaisen luvan. Samoin annetut lääkkeet tulee kirjata vastaisuutta varten ylös.
Pelimatkoilla tai turnauksissa voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esimerkiksi vatsatautiin tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttuminen muihin. Ota yhteys turnauksen ensiapupisteeseen ja pyydä ohjeita. Erityisesti turnauksissa on yleinen siisteys tärkeää. Varmista muun muassa, että pelaajat pesevät kätensä riittävän usein ja että juomapullot pestään aina käytön jälkeen.
Jalkapalloa pelataan kesäisin ja usein paikoilla, jossa lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkeaksi. Joukkueen toimihenkilöt varmistavat, että jokainen pelaaja juo riittävän paljon nestettä päivän aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Vettä pitää juoda säännöllisin väliajoin. Kun jano yllättää, ollaan jo myöhässä.

3.3.3 Sairaus

Jos joukkueessa on pelaaja, jolla on krooninen sairaus, allergia tai yliherkkyys on toimihenkilöiden oltava tietoisia asiasta. Pelaajan huoltajien vastuulla on perehdyttää joukkueen toimihenkilöt tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin sekä lääkkeiden antamiseen, jos pelaaja ei vielä itse pysty niistä huolehtimaan.
Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa

 • Tee nopeasti tilannearvio
 • Selvitä, mitä on tapahtunut
 • Vakavissa tapauksissa hälytä apua, yleinen hätänumero 112 ja noudata hätäkeskuksen ohjeita
 • Onko potilas tajuissaan ja hereillä
 • Hengittääkö hän, toimiiko sydän. Elvytys pitää aloittaa välittömästi.
 • Käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat voit hoitaa itse paikan päällä)
 • Käytä joukkueen ensiapulaukkua tai tapahtumapaikan ensiapukaappia
 • Pyydä apua ensiaputaitoisilta

Ohjeet vakuutusmenettelyyn.

3.4 Kiusaaminen ja ahdistelut

Seurassa on nollatoleranssi kiusaamisen, ahdistelun ja seksuaalisen häirinnän suhteen.

3.4.1 Toiminta havaituissa kiusaamis- ja ahdistelutilanteissa

Pelaajan tai seuratoimijan, joka joutuu kiusaamisen tai ahdistelun kohteeksi tai havaitsee kiusaamista tai ahdistelua, tulee saattaa asia joukkueenjohtajan tai valmentajan tietoon, joka puuttuu asiaan.
Tarvittaessa asiasta voi olla yhteydessä valmennuspäällikköön tai seuran hallitukseen.
Mikäli epäillään, että kysymyksessä on rikos eli rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluviranomaiseen.
Varmistutaan asian tasapuolisesta käsittelystä ja viestinnästä kiusaamis- ja ahdistelun uhrin ja epäillyn sekä näiden vanhempien suuntaan. Huolehditaan, että osapuolet tietävät kuinka asian käsittely etenee seurassa tai sen ulkopuolella.

3.4.2 Kiusaamisen ja ahdistelun estäminen seuran toiminnassa

Mukana oleville toimijoille kerrotaan kiusaamisen, ahdistelun ja seksuaalisen häirinnän ilmenemismuodoista, sekä kannustetaan luomaan ilmapiiriä, joka on avoin ja kunnioittava.
Kerrotaan lasten vanhemmille toimista seurassa lasten turvallisuuden takaamiseksi.
Kerrotaan lapsille ja nuorille keneen ja miten olla yhteydessä, jos kokevat tulleensa kiusatuiksi tai ahdistelluiksi. Kerrotaan ja rohkaistaan ilmoittamaan luottamuksellisesti pienistäkin mieltä askarruttavista asioista.
Uuden seuratoimijan mukaan tullessa toimintaan, seuran valmennuspäällikkö haastattelee toimijaa. Seuran toiminnassa mukana olevien, lasten kanssa toimivilta toimihenkilöiltä tarkastetaan rikostausta.
Lasten ja nuorten kanssa pyritään harjoitus-, peli- ja turnaustapahtumat järjestämään siten, että ryhmässä on aina vähintään kaksi aikuista.

4 Hoitosuunnitelma

4.1 Lääkintälaukun sisältö

Lääkintälaukku on oltava mukana kaikissa harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Lääkintälaukun sisältö:

 • ensiapupakkaus
 • kertakäyttöiset kylmäpussit
 • särkylääkettä

4.2 Loukkaantuminen

Hyvä ensihoito ja ensiapu on vamman paranemisen ja kuntoutumisen perusta. Ensihoito tarkoittaa 4:n K:n hoitoa:

 • Kompressio eli puristus – ei liian kireälle
 • Kylmä – ei suoraan iholle – paleltumavaara!
 • Kohoasento – turvotus laskee
 • Kevennys – ei turhaa rasitusta

Ensimmäiset 12 tuntia loukkaantumisen jälkeen kylmähoito annetaan loukkaantuneelle alueelle noin 15 minuuttia kerrallaan 2-3 tunnin välein. Kylmähoitojen välillä alueen ympärillä on oltava puristava eli komprimoiva side.
12-24 tuntia loukkaantumisesta kylmähoito annetaan 3-5 tunnin välein.

Jos 48 tunnin eli 2 vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi, eli lähes oireeton, on hyvä hakeutua lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle.
Oireita vakavammasta vammasta, eli rikkoutuneesta kudoksesta:

 • selvä turvotus
 • leposärky
 • mustelma
 • rasituksessa lisääntyvä kipu

Jos edellä mainitut oireet lisääntyvät, on syytä hakeutua lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle ennen edellä mainittuja aikarajoja.

4.3 Kasvukivut

Usein pelaaja saattaa kärsiä kasvun mukanaan tuomista ns. kasvukivuista, joiden taustalla ei välttämättä ole varsinaista tapaturmaa tai loukkaantumista. Nämä kasvukivut ja/tai ns. rasitusvammat ovat usein täysin normaaleja pituuskasvuun liittyviä oireita, ja niitä voi olla ajoittain hyvinkin vaikea tunnistaa. Näille kasvukivuille on tyypillistä, että lepo auttaa vähäksi aikaa, mutta rasitusta lisättäessä vaivat alkavat uudestaan.
Kasvuun liittyvissä rasitusvammoissa olisi erittäin tärkeää, että pelaaja hakeutuisi tarpeeksi ajoissa lääkärin/ fysioterapeutin vastaanotolle. Näin vaiva tai ongelma pystytään tunnistamaan nopeasti ja hoitamaan asianmukaisesti. Pitkittyneenä vaiva pahenee ja aiheuttaa mahdollisesti ns. toissijaisia eli sekundäärisiä vaivoja (muiden rakenteiden kipeytymistä).
Seuralla ei ole määrättyä lääkäriä, jolle pitäisi hakeutua loukkaantumisen sattuessa. Lääkärin voi valita vapaasti. Lasku maksetaan itse, samoin korvaushakemus lähetetään itse omaan vakuutusyhtiöön. Palloliiton lisenssivakuutuksissa vakuutusyhtiö on AON Finland Oy. Kun tapaturma sattuu Suomen Palloliiton järjestämässä pelissä tai siihen liittyvässä harjoittelussa, ohjeet vahinkokäsittelystä löytyvät osoitteesta Vakuutusmenettely

5 Turvallisuusjärjestys

Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan turvallisuusohjeeseen, on seurassa sovittu seuraavasta hoito/toimenpidejärjestyksestä.

 • Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys.
 • Sen jälkeen varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot ja muu sellainen). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen.
 • Turvallisuusohjeeseen turvautuneen joukkueen on raportoitava seuran hallitukselle tapahtuneesta välittömästi.

6 Tapahtumat

6.1 Pelit ja turnaukset

Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin turvallisuudesta. Jos kyseessä on virallinen (maksullinen) yleisötilaisuus, niin järjestyksenvalvojien lukumäärän määrää poliisi tapahtuman koon mukaan.
Järjestävän joukkueen edustaja on yhteydessä poliisiin, jonka kanssa sovitaan järjestysvalvojien lukumäärä.
Muut turvallisuusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti pelastuslaitoksen kanssa.
Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojina toimivilla henkilöillä tulee olla mukana voimassa oleva poliisin myöntämä järjestyksenvalvojakortti sekä yllään järjestyksenvalvoja –tunnuksella varustettu liivi.
Jos joukkue pelaa vieraspelin, on kotijoukkueen vastuulla huolehtia turvallisuudesta joukkueen turvallisuusvastaavan ohjeiden mukaisesti. Jos jokin turvallisuusasia mietityttää, tulee joukkuejohtajan selvittää se kotijoukkueen toimihenkilöiden kanssa.
Kun joukkue osallistuu turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan tutustua turnauksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmaan sekä käydä sen ydinkohdat, erityisesti selvittää vastuutahot, pelastautumisohjeet, kokoontumispaikat, ensiapupisteet ja käydä ne läpi valmentajan ja huoltajan sekä mukana olevien pelaajien ja vanhempien kanssa. Turnauksen turvallisuussuunnitelma ei poista joukkueen omaa, ennakoivaa turvallisuusvastuuta tai huolellisuusvelvollisuutta.

6.2 Harjoitukset

Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä. Sisäkauden ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi kyseisen liikuntasalin varauloskäytävät sekä harjoitellaan poistumista kyseisestä tilasta pelastautumisohjeissa määrätylle kokoontumispaikalle. Ulkoharjoituksiin pätee samat säännöt kuin sisäharjoituksiin. On huomioitava myös keliolosuhteet, etteivät pelaajat turhaan sairastu harjoitusten seurauksena.

6.3 Matkat peleihin

Lisenssivakuutus kattaa myös matkat harjoituksiin ja otteluihin. Seura vastaa siitä, että seura ohjeistaa toimihenkilöt ja joukkueet toimimaan turvallisuusohjeen mukaisesti ennakoimaan mahdollisia riskejä ja välttämään ne.

6.4 Majoittuminen

Kun joukkue on matkoilla ja yöpyy yhdessä, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Kun käytetään yleisiä majoituspalveluja, on niitä tarjoavalla taholla vastuu turvallisuudesta. Turnauksissa majoitutaan usein tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoittumiseen, esimerkiksi kouluissa. Tällöin on syytä muistaa ja varmistaa muutama asia.
Ennen lähtöä turnaukseen joukkue käy pelaajien ja vanhempien kanssa läpi turnaustapahtuman kokonaisuudessaan (pelit, matkat, vapaa-aika, majoittuminen, pelisäännöt ja niin edelleen.). Tällä joukkue saa vanhempien hyväksymisen kyseisille järjestelyille ja valtuudet toimia yhdessä sovitulla tavalla.
Järjestävältä seuralta voi etukäteen kysyä majoitusratkaisuista. Majoituspaikalla selvitetään varauloskäyntien sijainti ja varmistetaan, että jokainen mukanaolija tietää niiden sijainnin. Yöpymistilat lukitaan, kun tilat jäävät tyhjilleen. Noudattamalla samoja käyttäytymissääntöjä kuin kotona ja koulussa vältytään ylimääräisiltä ongelmilta.

6.5 Leirit, usean päivän turnaukset tai vastaavat tapahtumat (yöpyminen)

Kun lähdetään tapahtumaan, jossa yövytään, laatii joukkueen toimihenkilöt tapahtumavastaava listan

 • mukaan otettavista tavaroista (pelivarusteiden lisäksi)
 • tapahtuman peli- ja turvallisuussäännöistä

Alkoholia tai muita päihteitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden turvallisuuden (nämä ovat kiellettyjä ja rangaistavaksi säädettyjä jo lainsäädännössä) ei saa ottaa mukaan. Mikäli tällaisia kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan tilanteessa jollakin seuraavalla mainitulla tavalla:

 • kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilön säilöön ja varoituksen antaminen kyseiselle henkilölle
 • kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilön säilöön ja kyseisen henkilön lähettäminen kotiin pelaajan perheen kustannuksella.
 • Varmistetaan, että pelaajan huoltaja on kotona.
 • sovitaan huoltajan kanssa, saattaako joukkueen toimihenkilö pelaajan tällaisessa tilanteessa kotiin vai noutaako perhe. Saattokustannuksista vastaa aina pelaajan perhe.
 • kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen viranomaisten haltuun ja asian jättäminen viranomaisten hoidettavaksi
 • joukkueen tulee kantaa vastuunsa ja auttaa viranomaisia ja omaa pelaajaansa kyseisen tapauksen selvittämiseksi

Kiellettyjen aineiden/esineiden löytymisestä tai vaarallisesta toiminnasta ilmoitetaan aina alaikäisen pelaajan huoltajalle välittömästi asian tultua ilmi.

Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.

6.6 Muuta

Mikäli joukkue järjestää pelien yhteydessä oheistapahtumia, on näiden kanssa oltava huolellinen.
Kun myydään esimerkiksi elintarvikkeita, on tarkistettava, tarvitaanko siihen erityinen lupa. Elintarvikkeiden säilytyksessä on oltava huolellinen, jotta ei myydä pilaantunutta ruokaa tai ettei elintarvike pääse myyntitilanteessa pilaantumaan.
Tarjottavan juomaveden ja astioiden puhtauden varmistamisella vältetään ruokamyrkytyksiä. Myyntikojut keräävät ihmisiä ympärilleen, joten niiden sijoittelussa on huomioitava, etteivät ne häiritse peliä tai kulkuväyliä. Ne eivät saa myöskään tukkia uloskäyntejä.
Mikäli tilaisuudessa käytetään myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.

7 Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus

7.1 Ulkokentät ja hallit

Seura käyttää pääsääntöisesti seuraavia kenttiä ja halleja:

 • Urpolan tekonurmi, Rinnekatu 10, 50100 Mikkeli
 • Hänninkenttä, Kyllikinkatu 1, 50100 Mikkeli
 • Kalevankankaan tekonurmi, Raviradantie 16, 50100 Mikkeli
 • Urheilupuisto, Nuijamiestenkatu 1, 50100 Mikkeli
 • Raviradan nurmet, Raviradantie 22, 50100 Mikkeli
 • Tuukkalan nurmi, Laajatie 19, 50500 Mikkeli
 • Kuplahalli, Raviradantie 24 C, 50100 Mikkeli
 • Saimaa Stadiumi, Raviradantie 22 B, 50100 Mikkeli

Seuran toimintaympäristö

Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata.

Mikkelin kaupunki vastaa kenttien kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu kaupungille. Mikäli havaitset kenttien kunnossa tai huollossa huomautettavaa, pyydämme ilmoittamaan siitä: liikuntakenttien hoitajat puh 044 794 2760 tai 044 794 5080.

Saimaa Stadiumin yhteystiedot: puh 020 7699 099.

Tapahtuman turvallisuudesta (pelit ja harjoitukset) vastaa seura turvallisuusohjeen ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
Turvallisuusvaatimus koskee pelaajia, toimihenkilöitä ja katsojia. Lähellä ei saa olla asioita, jotka vaarantavan pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, maantie, lahoja puita yms.). Jos näitä riskejä ilmenee, on järjestävän joukkueen huomautettava tästä kenttävastaavalle sekä päätettävä, voidaanko peli/ harjoitukset viedä turvallisesti läpi. Harjoitukset, pelit tai muut tapahtumat on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaratilannetta lähiympäristön asukkaille tai ympäristölle.
Harjoitukset, pelit tai muut tapahtumat on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaratilannetta lähiympäristön asukkaille tai ympäristölle.

7.2 Koulujen liikuntasalit

Harjoitussalien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niissä voi turvallisesti harjoitella. Tiloissa ei saa olla pelaajien turvallisuutta vaarantavia seikkoja (puutteellinen valaistus, vaurioitunut lattian pinta, roskaa, keskeneräinen remontti, telineitä tai muuta sellaista). Joukkueen toimihenkilö varmistaa tilanteen ennen harjoituksen alkamista. Tilojen kunnosta ja siisteydestä vastaa niiden omistaja tai haltija, esim. Mikkelin kaupunki, jolle on esitettävä mahdolliset huomautukset.
Kun ollaan sisätiloissa, on tärkeää, että jokainen noudattaa kyseisen tilan omia turvallisuussääntöjä sekä toimintaohjeita. Joukkueiden on tutustuttava varauloskäynteihin ja harjoiteltava poistumista. Alkusammutusvälineiden sijainti ja kunto on varmistettava. Jokaisella sisäharjoituspaikalla on koulun erikseen määräämä kokoontumispaikka, jonne kaikki menevät, jos rakennus joudutaan evakuoimaan.

Yleinen toimintaohje evakuointitilanteessa:
Määräyksen evakuoinnista voi antaa viranomainen tai tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö (harjoitukset, peli tai muu sellainen; joukkueen/seuran toimihenkilö). Kentältä tai salista voidaan joutua poistumaan tulipalon, pommiuhan, myrkky- tai kaasuvaaran tai vakavan häiriköinnin tai muun vaaratilanteen takia.

Hallitulla ja ripeällä poistumisella ehkäistään tapaturmien ja paniikin synty.

 • Selvitä etukäteen lähin poistumistie / varatie
 • Älä käytä hissejä
 • Poistu joukkueen kanssa heti lähintä turvallista reittiä käyttäen – älä poistu savuiseen porraskäytävään tai ulkona tuulen alapuolelle tai kaasu- tai myrkkyonnettomuuksissa sisätiloihin, joista ilmastointi on katkaistu.
 • Siirry ennalta sovittuun kokoontumispisteeseen
 • Estä paniikin syntyminen – toimi rauhallisesti
 • Takaisin saa palata vasta, kun viranomainen (jos pelastuslaitos on hälytetty) tai tapahtumasta vastuusta oleva henkilö on antanut siihen luvan

8 Yhteystiedot

Tässä on lueteltu eri tahojen yhteystietoja, jotka voivat olla tarpeellisia turvallisuussuunnitelman noudattamiseksi.

8.1 Turvallisuusviranomaiset

Yleinen hätänumero 112
Kun teet ilmoituksen, muista kertoa:

 1. Kuka olet
 2. Mistä soitat (esimerkiksi kentän nimi ja osoite)
 3. Miksi soitat, mitä on tapahtunut (mahdollisimman tarkkaan)
 4. Odota toimintaohjeita
 5. Järjestä opastus tapahtumapaikalle
 6. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan

Ensiapu ja lääkärin päivystys ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin: ESSOTE, Mikkeli keskussairaalan päivystyspoliklinikka puh. (015) 351 23 00
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
Kiireettömät asiat ESSOTE ensineuvo palvelunumerosta (015) 211 411, arkisin klo 7-21, la-su 7-15.

8.2. Seuran yhteystiedot

Yhteystiedot >>

Sivun sisältö