Suomen Palloliiton laatujärjestelmä

Suomen Palloliiton laatujärjestelmä

Polku:

Laatujärjestelmä kehittämisen välineenä

Mikkelin Pallo-Kissat on mukana Suomen Palloliiton laatujärjestelmässä. Laatujärjestelmä on seuran toiminnan kehittämisen väline. Laatujärjestelmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti toimintaa ja toimia sekä seuran että lajin kehittämisen ja ohjaamisen välineenä.

Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan sekä urheilutoimintamme, että sitä tukevan hallinnon ja muiden tukitoimintojen kehittämistä. Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea meitä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja  jäsenistön hyväksymä toimintamalli.

Laatujärjestelmässä olevien kriteerien avulla voimme arvioida lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskulkua, kehittämisen tarpeita sekä onnistumisia. Olympiakomitean Tähtiseura -ohjelma ja siihen liittyvät kriteerit ja arviointi on sisällytetty laatujärjestelmään ja sen kehitysprosesseihin. Olemme olleet sinettiseura jo vuodesta 2001. Sinettiseuratoiminta on Valo ry:n ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle.

Lisätietoa Palloliiton laatujärjestelmästä
seuraohjelma.fi

SEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ

Seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline. Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella (urheilutoiminnassa, johtamisessa ja viestintä/markkinoinnissa) ja viidellä eri tasolla. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5.

Millä toimenpiteillä seuraa kehitetään laatujärjestelmässä

Seuran kehittäminen laatujärjestelmässä muodostuu kolmesta ”pilarista” eli seuran itsearvioinnista, Palloliiton arvioinnista ja Palloliiton alueellisen palveluketjun seurapalveluista. Seura valmistautuu Palloliiton arviointiin kaikilla laatujärjestelmän tasoilla, tekemällä seuran itsearvioinnin ko. tason urheilutoiminnan, johtamisen ja viestintä/markkinoinnin kriteereihin. Palloliiton arvioinnista seura saa arviointiraportin, jossa on seuran keskeiset arvioinnissa tunnistetut kehityskohteet. Seuran ei tarvitse ratkoa kehityskohteitaan yksin vaan arviointitilaisuudessa keskustellaan myös, miten Palloliiton alueellinen palveluketju voisi auttaa seuran kehittämisessä.

Seuran hallitukselle

Seuran hallituksen rooli on aivan keskeinen laatujärjestelmän hyödyntämisen ja seuran kehitystoimenpiteiden toteuttamisen näkökulmasta. Aikaisemman kokemuksen perusteella ne seurat, joissa seuran hallitus on ottanut laatujärjestelmän seuran keskeiseksi toiminnan kehittämisen työkaluksi, on myös hyötynyt siitä eniten. Käytännössä se on tarkoittanut, että seuran hallitus on ollut hyvin edustettuina arviointitilaisuuksissa ja se on arviointien jälkeen laatinut yhdessä seuran keskeisten toimihenkilöiden kanssa kehityssuunnitelman, jonka toteutumista se on myös aktiivisesti seurannut ja myös siihen osallistunut.

Seurat, joissa laatujärjestelmä on otettu seuran keskeiseksi kehittämisen työkaluksi niin esimerkiksi seuran toiminnan johdonmukaisuus ja ennakoitavuus on parantunut, kun seuran toimintaa ohjaavat linjaukset on suunniteltu, dokumentoitu ja otettu käyttöön seuran toiminnan kannalta keskeisillä osa-alueilla. Samalla koko seuran kehittäminen on tullut myös systemaattisemmaksi ja seura on Palloliiton kanssa syventyneen yhteistyön avulla pystynyt paremmin hyödyntämään Palloliiton tarjoamia palveluita.

Laatujärjestelmän taustaa

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä on suunniteltu yhdessä seurojen kanssa ja se avattiin pilotointi vuoden jälkeen kaikille seuroille vuoden 2015 alussa. Laatujärjestelmä urheilutoiminnan kriteerit uusittiin 2017 tukemaan vielä vahvemmin suomalaisen jalkapallon strategian (2016–2020) pelaajan laadukasta arkea. Laatujärjestelmän viiden vuoden kokemusten, tulosten ja arvioinnin perusteella on seurojen laatujärjestelmä uusittu vuodelle 2020 kriteeristön, arviointityökalun, arviointimetodin ja seurojen tukitoimenpiteiden, eli seurapalveluiden suhteen. Palloliiton historian suurin organisaatiomuutos, Seurojen Palloliito, mahdollistaa nyt alueellisen palveluketjun avulla paremman ja vaikuttavamman seurojen tukemisen niiden kehityspolulla laatujärjestelmässä.

Palloliiton yhteyshenkilö

Itäinen alue, Jaakko Pulkkinen jaakko.pulkkinen(a)palloliitto.fi

Tekstin lähde: palloliitto.fi

Laatujärjestelmän käyttöönoton aikataulu
Sivun sisältö